Heel Nederlands
Image default
Onderwijs

Wat is een kengetal?

Wat is een kengetal?

Een kengetal is niet alleen het netnummer van een telefoon. Een kengetal is ook een verhoudingsgetal die wordt gebruikt in de financiële wereld. Een kengetal wordt ook wel een ratio genoemd en kan de financiële toestand van een organisatie weergeven. Deze financiële toestand van een organisatie kan vergeleken worden over een bepaalde periode, zodat een verbetering of verslechtering gemeten kan worden.

Daarnaast kan de financiële toestand tussen verschillende organisatie vergeleken worden op een bepaald moment. Op deze wijze kan een organisatie bepalen waar zij staat ten opzichte van vergelijkbare organisatie. Meestal haar concurrenten.

 

Hoe bereken je een kengetal?

Een ratio of de kengetallen worden op basis van een financieel overzicht berekend. Meestal is de jaarrekening de basis voor de berekening van de ratio’s.

Een B.v. deponeert jaarlijks de jaarrekening bij de bij de kamer van koophandel (Kvk), waardoor het bijna altijd mogelijk is om bepaalde ratio’s te berekenen. Overigens zijn er veel organisaties die vrijwillig de jaarcijfers openbaar maken, bijvoorbeeld via de website.

 

Welke kengetallen zijn er?

In de praktijk worden er drie kengetallen veel toegepast. Dit zijn de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Daarnaast worden er ook vaak omloopsnelheden berekend, zoals de omloopsnelheid van de voorraden, omloopsnelheid van de debiteuren en de omloopsnelheid van de crediteuren.

 

Liquiditeit

Om te bepalen of een organisatie kan voldoen aan haar kortlopende verplichtingen is het kengetal de liquiditeit van belang. In deze berekening worden de verplichtingen van korter dan een jaar afgezet tegen beschikbare middelen, zoals de liquide middelen, vorderingen en voorraden.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de current ratio en quick ratio bij de berekening van de liquiditeit. In de berekening van de quick ratio wordt de voorraad buiten beschouwing gelaten, omdat de voorraad naar verwachting niet snel omgezet wordt in geld middelen. Dit betekent dat deze voorraad dus niet gebruikt kan worden om kortlopende verplichtingen te betalen. Een voorbeeld van een organisatie waarbij de quick ratio berekend wordt is een juwelier. De voorraad van een juwelier heeft doorgaans een omvangrijke waarde die gemiddeld genomen ook hoog blijft. Er moet namelijk altijd voorraad aanwezig zijn in het bedrijf om te kunnen verkopen aan klanten.

De current ratio is een kengetal waarbij de voorraad wel wordt meegenomen in de berekening. Bij een organisatie zoals een handelsbedrijf van schoenen is de verwachting dat de voorraad binnen een jaar verkocht wordt.

 

Solvabiliteit

Als je wilt weten in hoeverre een organisatie aan al haar verplichtingen kan voldoen is de berekening solvabiliteit van belang. Een solvabiliteit is belangrijk voor onder andere de verschaffers van het vreemd vermogen. Een verschaffer van vreemd vermogen wil weten of de organisatie op termijn de verstrekte lening kan en zal terugbetalen.

Een bank maakt in de praktijk vaak een afspraak met de organisatie wat de minimale solvabiliteit moet zijn. Als de solvabiliteit onder een bepaalde grens uitkomt mag de bank de verstrekte lening direct opeisen.

Er zijn manieren om de solvabiliteit te verbeteren. Een eigenaar van een bedrijf kan overgaan tot een storting vanuit privé in het bedrijf. Op deze manier neemt het eigen vermogen toe en dus ook de solvabiliteit. Een tweede manier om de solvabiliteit te verbeteren is activa verkopen, zodat er boekwinst gehaald wordt. Deze boekwinst verhoogd het vermogen. Vervolgens kan een bedrijf deze activa op een andere manier gebruiken, bijvoorbeeld door te leasen. Een sale-and-lease-back constructie wordt vaak toegepast.

 

Rentabiliteit

Als je wilt weten of een bedrijf winstgevend is kan de rentabiliteit bepaald worden. De rentabiliteit geeft de verhouding winst aan ten opzichte van iedere geïnvesteerde euro. Deze rentabiliteit wordt op basis van drie methodes bepaald.

–       De rentabiliteit van het eigen vermogen.

–       De rentabiliteit van het vreemd vermogen.

–       En de rentabiliteit van het totaal vermogen.

 

Voor meer info :